Algemene voorwaarden

BELANGRIJK! LEES DEZE JURIDISCHE VERKLARING AANDACHTIG DOOR VOOR JE DEZE SITE GEBRUIKT. Het gebruik van deze site en de informatie die op de site beschikbaar is, zijn afhankelijk van de vervulling van onderstaande voorwaarden en bepalingen:

Eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door KIMBERLY-CLARK CORPORATION ("Kimberly-Clark") en is bedoeld voor informatieve, educatieve, recreatieve en communicatieve doeleinden. Deze site en alle aanwezige onderdelen van de site, inclusief alle aanwezige tekst, afbeeldingen en geluidsfragmenten, zijn copyright van Kimberly-Clark.

Beperkt gebruik

Deze site is uitsluitend bedoeld voor eigen, niet-commercieel gebruik. Niets van deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, uitgegeven, verstuurd, gedistribueerd, verzonden, aangepast of op andere wijze worden gereproduceerd.

Handelsmerk

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Kimberly-Clark en geen van deze materialen mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Kimberly-Clark, ongeacht het doeleinde.

Ongevraagde suggesties

Kimberly-Clark wil graag jouw commentaar horen en vragen beantwoorden over onze producten en de organisatie. Wij zullen en kunnen echter geen ongevraagde ideeën, suggesties of ongevraagd ander materiaal accepteren in relatie tot de ontwikkeling, het ontwerp, de productie of de marketing van onze producten. Met dit beleid hopen we eventuele misverstanden te voorkomen onder leden van het publiek die commentaar of suggesties indienen in relatie tot producten of concepten die door personeel van Kimberly-Clark zijn ontwikkeld. Mocht je in dienst treden bij Kimberly-Clark dan mag geen enkel materiaal van deze site worden beschouwd als (onderdeel van) een arbeidscontract.

Links en contact met andere bedrijven

Deze site bevat links naar websites van en informatie over andere bedrijven en bronnen, bijvoorbeeld de inhoud van de rubriek Uitstapjes. Omdat wij geen controle over deze sites en hun bronnen hebben, dien je te accepteren dat wij niet verantwoordelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren in verband met de beschikbaarheid daarvan of de inhoud van die sites en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de producten, diensten of ander materiaal dat van of via deze websites wordt verkregen, of voor schade of verlies dat voortkomt uit het gebruik van deze websites. Ook correspondentie, transacties (waaronder betaling en levering van goederen of diensten, plus andere bijbehorende voorwaarden, bepalingen, garanties en verklaringen) en deelname aan acties door adverteerders en andere bedrijven op of via onze site, inclusief de rubriek Uitstapjes, vinden uitsluitend plaats tussen jezelf en de betrokken adverteerder of het bedrijf. Je accepteert dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies als gevolg van contacten die je met deze adverteerders of bedrijven op onze website hebt gehad.

Openbaarmaking en gebruik van communicatie

Berichten die naar deze site zijn verstuurd en elektronische post die bij Kimberly-Clark aankomt zijn niet vertrouwelijk en Kimberly-Clark stelt zich niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking ervan. Alle communicatie en ander materiaal (waaronder, maar niet beperkt tot, alle ongevraagde ideeën, suggesties of materialen) die je naar deze site stuurt of naar Kimberly-Clark e-mailt, zijn en blijven exclusief eigendom van Kimberly-Clark en mogen voor elk commercieel of ander doeleinde door Kimberly-Clark worden gebruikt, zonder daarvoor compensatie te hoeven geven. Indien je deze site gebruikt als middel om informatie aan Kimberly-Clark te verstrekken ter bevordering van de relatie verkoper-koper, verklaar en garandeer je hierbij dat de specificaties van het ruwe materiaal en alle overige informatie die je verstrekt, juist en volledig zijn en dat je ons direct op de hoogte zult stellen zodra informatie wordt aangepast of gewijzigd. DISCLAIMER VAN GARANTIES - KIMBERLY-CLARK GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN OPZICHTE VAN DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD (TEKST EN AFBEELDINGEN) VAN DEZE SITE. VOORZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, DOET KIMBERLY-CLARK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT BEDOELDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TEVENS KAN KIMBERLY-CLARK NIET GARANDEREN DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR STELT GEHEEL VRIJ IS VAN COMPUTERVIRUSSEN.

Beperkte aansprakelijkheid

Kimberly-Clark stelt zich niet aansprakelijk voor schade van enigerlei aard, inclusief (maar niet beperkt tot) speciale of resulterende schade, ten gevolge van toegang tot, of onvermogen tot toegang tot, deze site of jouw gebruik van of vertrouwen in deze site en de inhoud. Daarnaast is Kimberly-Clark niet verplicht tot het bijhouden van de site of de inhoud ervan en stelt Kimberly-Clark zich niet aansprakelijk voor nalatigheid met betrekking tot het bijhouden van informatie. Ook is Kimberly-Clark niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor jouw gebruik van andere websites die je via links in onze website bezoekt. Deze links en andere "bronnen" waarnaar op deze site wordt verwezen, dienen slechts als extra service aan gebruikers van het World Wide Web. Aanwezigheid op onze website houdt geen goedkeuring door of relatie met Kimberly-Clark in.

Overig

Kimberly-Clark houdt zich het recht voor om (1) deze juridische verklaring te wijzigen, (2) chat-berichten te bekijken en verwijderen, en (3) beschikbaarheid van de site op elk moment en zonder waarschuwing vooraf te beëindigen. Als een voorwaarde, conditie of bepaling in deze juridische verklaring onwettig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven onder alle omstandigheden de resterende voorwaarden, condities en bepalingen wel geldig en uitvoerbaar. Deze juridische verklaring bevat de volledige overeenkomst tussen jezelf en Kimberly-Clark in relatie tot de in de verklaring besproken onderwerpen. Door deze site te gebruiken, stem je in met de voorafgaande voorwaarden en bepalingen. STEM JE NIET IN MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN, GEBRUIK DEZE SITE DAN NIET